„Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Karskiego w miejscowości Nowe Iganie”

Gmina Siedlce ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Siedlce
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza
 • Telefon/fax: tel. 25 633 25 40 wew. 56 , fax. 256 323 630
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siedlce
  ul. Asłanowicza 10
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 25 633 25 40 wew. 56, fax. 256 323 630
  REGON: 71158255200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasiedlce.pl oraz http://e-bip.pl/Start/26.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Karskiego w miejscowości Nowe Iganie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Karskiego w miejscowości Nowe Iganie”. 1) Zakres rzeczowy: Kanalizacja sanitarna Rury PVC SN8 jednorodne o średnicy 200 mm L= 567,01 m Rury PVC SN8 jednorodne o średnicy 160 mm L= 120,75 m Studnie tworzywowe DN600 – 24 szt. Zaślepki PVC Dn160 – 28 szt. Przewierty w rurach ochronnych Dn400 – 168 mb Przeciski w rurach ochronnych Dn300 – 49,5 mb 2) Zaleca się od Wykonawcy analizy dokumentacji wraz z przeprowadzeniem wizji w terenie przed złożeniem oferty i uwzględnienie wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zadania. 3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego polegającą na zwiększeniu zakresu robót budowlanych o następujące zadania Zamawiający zleci wykonanie zwiększonego zakresu robót budowlanych jeżeli w toku wykonywania podstawowego zakresu robót budowlanych okaże się to niezbędne ze względów technicznych lub faktycznych. Zmiana umowy zostanie dokonana na podstawie aneksu do umowy. a) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 mm o długości do 50,0 mb. b) kanałów grawitacyjnych DN160 mm o długości do 20,0 mb. c) opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej – 1 kpl Rozliczenie zwiększonego zakresu robót budowlanych zostanie dokonane w oparciu o ceny zastosowane do rozliczenia podstawowego zakresu robót budowlanych wynikającego ze złożonej oferty. Uwaga: Inwestycja docelowo zostanie przekazana w eksploatacje Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach. Dokumentacja powykonawcza musi spełnia wszystkie wymogi stawiane przez PWiK. Inspekcja telewizyjna rurociągów powinna być wykonana przez PWiK Siedlce. Termin realizacja zadania powinien zawierać czas niezbędny na wszelkie przeglądy przyszłego eksploatatora sieci wraz z uzyskanie pozytywnej opinii. 4) Podstawowe materiały Niniejszy projekt został dostosowany pod względem technicznym i materiałowym do warunków technicznych wykonania kanalizacji sanitarnej, wystawionych przez PWiK w Siedlcach. W opracowaniu przyjęto: - kanały sieciowe grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PVC jednorodnych, niekarbowanych, typu ciężkiego zgodnych z normą PN-EN 1401-1 (PVC). - studzienki inspekcyjne sieciowe niewłazowe DN600 z PVC/PP. 5) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach technicznych nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. 6) Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 7) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2. 1) Stosowanie do art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji robót budowlanych, dotyczące: a) branży sanitarnej b) pozostałe roboty budowlane w zakresie przedmiotu zamówienia Obowiązek, o którym mowa powyżej, nie dotyczy kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne tj. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę prze wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy: b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia na części. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacja w powyższym zakresie powinna zostać odzwierciedlona w treści oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną