Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Myszyniec

Gmina Myszyniec ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Myszyniec
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 07-430 Myszyniec, Plac Wolności
 • Telefon/fax: tel. 297 721 141 , fax. 297 721 141
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myszyniec
  Plac Wolności 60
  07-430 Myszyniec, woj. mazowieckie
  tel. 297 721 141, fax. 297 721 141
  REGON: 54660900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: myszyniec.nowoczesnagmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Myszyniec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Myszyniec”, zgodnie z niniejszą SIWZ i jej załącznikami. 1. Opis zamówienia: 1) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Myszyniec Stary (odcinek 1) – działka o nr ewid. 1075 2) Budowa oświetlenia ulicznego na słupach istniejącej linii napowietrznej nN w miejscowości Myszyniec Stary (odcinek 2) ul. Pogodna – działki o nr ewid.881/1, 881/12, 896/5, 1077 3) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Myszyniec Stary (odcinek 3) – działka o nr ewid. 893/10, 893/22, 1077 4) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Krysiaki– działka o nr ewid 112 i 116 5) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Myszyniec ul. Browary – działka o nr ewid 1287 6) Budowa oświetlenia ulicznego na słupach istniejącej linii napowietrznej nN w miejscowości Niedźwiedź – działki o nr ewid. 47, 770/1, 770/2, 769, 971 7) Budowa hybrydowej latarni oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalesie – działka o nr ewid. 376/10 8) Budowa oświetlenia ulicznego na słupach istniejącej linii napowietrznej nN w miejscowości Wolkowe (odcinek 1) – działki o nr ewid. 429, 801/1, 831 9) Budowa oświetlenia ulicznego na słupach istniejącej linii napowietrznej nN w miejscowości Wolkowe (odcinek 2) – działka o nr ewid. 801/1 10) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolkowe (odcinek 3) – działka o nr ewid. 801/1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3A (Projekt budowlany), 3B (Przedmiar robót) i 3C (STWiOR).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232210-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną