Dostawa 18 szt. bezzałogowych statków powietrznych wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie dla 36 funkcjonariuszy uprawniające do używania bezzałogowych statków powietrznych

Komenda Stołeczna Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Stołeczna Policji
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie
 • Telefon/fax: tel. (47) 7238608 , , fax. (47) 723-76-42
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Stołeczna Policji
  ul. Nowolipie 2
  00-150 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (47) 7238608 , , fax. (47) 723-76-42
  REGON: 01212648200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 18 szt. bezzałogowych statków powietrznych wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie dla 36 funkcjonariuszy uprawniające do używania bezzałogowych statków powietrznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 szt. bezzałogowych statków powietrznych, zwanych „BSP” wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie dla 36 funkcjonariuszy uprawniające do używania bezzałogowych statków powietrznych. 2.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do : a) sprzedaży i dostawy 2 szt. BSP – zgodnych z opisem stanowiącym Załącznik nr 1, pkt A dokumentacji postępowania zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego; b) sprzedaży i dostawy 16 szt. BSP – zgodnych z opisem stanowiącym Załącznik nr 1 pkt B dokumentacji postępowania zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego; c) przeszkolenia 36 funkcjonariuszy w kategorii UAVO VLOS – zgodnie z opisem stanowiącym Załącznik nr 1, pkt C dokumentacji postępowania zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego; d) dostawy 6 licencji na oprogramowania fotogrametryczne i przeszkolenie - zgodnie z opisem stanowiącym Załącznik nr 1, pkt D dokumentacji postępowania zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34711200-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną