Dostawa papierowych artykułów higienicznych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o. o.

Centrum Medyczne "Żelazna" Sp.z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Medyczne "Żelazna" Sp.z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-004 Warszawa, ul. Żelazna
 • Telefon/fax: tel. 22 255 98 78, , fax. 22 255 99 13
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Medyczne "Żelazna" Sp.z o.o.
  ul. Żelazna 90
  01-004 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 255 98 78, , fax. 22 255 99 13
  REGON: 12103423000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalzelazna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa papierowych artykułów higienicznych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy dostawy papierowych artykułów higienicznych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.: zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamówienie obejmuje 6 zakresów (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne Zakresy lub na całość zamówienia). CPV:33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; CPV: 33761000-2 Papier toaletowy; CPV: 33763000-6 Ręczniki papierowe do rąk, Zakres 1 – chusteczki uniwersalne Zakres 2 – papier toaletowy składanka Zakres 3 – papier toaletowy makulaturowy Zakres 4 – ręczniki kuchenne na rolce Zakres 5 – ręczniki papierowe w roli (małe i duże) Zakres 6 – ręczniki papierowe makulaturowe Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie powinny posiadać stosowne karty produktu oraz powinny być bezpieczne w użyciu dla pacjentów oraz dla personelu. Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz cenowy”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33763000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną