Dostawa sprzętu jeździeckiego, wyposażenia oraz umundurowania do treningu jeździeckiego dla potrzeb Szwadronu Wojska Polskiego będącego na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021

Jednostka Wojskowa Nr 6021 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 6021
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-909 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Telefon/fax: tel. 261847581 , fax. 261847577
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 6021
  Żwirki i Wigury 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261847581, fax. 261847577
  REGON: 14626847100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ozgst.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu jeździeckiego, wyposażenia oraz umundurowania do treningu jeździeckiego dla potrzeb Szwadronu Wojska Polskiego będącego na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu jeździeckiego, wyposażenia oraz umundurowania do treningu jeździeckiego z podziałem na 3 (trzy) części: część 1 zamówienia – umundurowanie do treningu jeździeckiego (Służba Mund.), część 2 zamówienia – sprzęt jeździecki (Służba Szkol. i KO) część 3 zamówienia – podstawki pod lizawkę (Infrastruktura). Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 18412100-1 Odzież treningowa, 18910000-1 Wyroby rymarskie, 39290000-1 Wyposażenie różne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi wymogami przedstawiono w załączniku nr 1.1 -1.3 oraz 2 /do części I zamówienia/ do SIWZ. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1.1, 1.2 oraz 1.3. do SIWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części. Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego WYKONAWCĘ, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych WYKONAWCÓW lub produktów, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. ZAMAWIAJĄCY, opisując przedmiot zamówienia, na podstawie dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, wskazał na znak towarowy lub pochodzenie z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane ZAMAWIAJĄCY określa tym samym minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełniać wymagania stawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY tym samym za równoważny uzna każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, bezpieczeństwo, wytrzymałość i jakość.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18412100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną