Dostawa, zainstalowanie i wdrożenie licencjonowanego oprogramowania do obsługi dokumentacji elektronicznej produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych w ustandaryzowanych formatach: eCTD, NeeS, VNeeS oraz serwisowanie tego oprogramowania w rocznym okresie obowiązywania licencji

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Telefon/fax: tel. 22 4921134, 4921135 , fax. 224 921 149
 • Data zamieszczenia: 2020-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  Al. Jerozolimskie 181 C
  02-222 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4921134, 4921135, fax. 224 921 149
  REGON: 15524960100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.urpl.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne oraz https://urpl.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, zainstalowanie i wdrożenie licencjonowanego oprogramowania do obsługi dokumentacji elektronicznej produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych w ustandaryzowanych formatach: eCTD, NeeS, VNeeS oraz serwisowanie tego oprogramowania w rocznym okresie obowiązywania licencji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowe Oprogramowanie to program informatyczny lub pakiet współpracujących ze sobą programów informatycznych, służący do obsługi dokumentacji elektronicznej produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, które przekazywane są zamawiającemu w ustandaryzowanych formatach: eCTD, NeeS, VNeeS. Przedmiot zamówienia oraz sposób i terminy jego wykonania określono szczegółowo w ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWY (załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną