Kolekcjoner – usługa polegająca na modernizacji platformy e-commerce do sprzedaży wartości kolekcjonerskich

Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-919 Warszawa, Świętokrzyska
 • Telefon/fax: tel. +48221852820 , fax. +48221851211
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
  Świętokrzyska 11/21
  00-919 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48221852820, fax. +48221851211
  REGON: 00000222300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://e-zamowienia.nbp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kolekcjoner – usługa polegająca na modernizacji platformy e-commerce do sprzedaży wartości kolekcjonerskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi e-commerce, polegającej na udostępnieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę platformy systemowej do sprzedaży wartości kolekcjonerskich na infrastrukturze Wykonawcy, która obejmuje wieloserwerową platformę hostingową zaprojektowaną i zarządzaną przez Wykonawcę, składającą się z serwerów aplikacyjnych, bazodanowych i pomocniczych wraz z urządzeniami sieciowymi zapewniającymi realizację wymaganych funkcjonalności, przy spełnieniu założonych parametrów. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Wykonanie projektu technicznego, zwanego dalej „Projektem Technicznym”, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Projektu Technicznego, oraz praw zależnych, w zakresie i na zasadach określonych w Umowie. 1.2. Uruchomienie platformy systemowej do sprzedaży wartości kolekcjonerskich, zwanej dalej „Systemem”, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Projektem Technicznym. 1.3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi Systemu, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Powykonawczej i Instrukcji Obsługi, oraz praw zależnych, w zakresie i na zasadach określonych w Umowie. 1.4. Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i administracji Systemu. 1.5. Świadczenie opieki serwisowej i hostingu Systemu polegających na utrzymaniu infrastruktury sprzętowo-programowej, niezbędnej do udostępniania Systemu użytkownikom w sieci Internet, przez okres 12 miesięcy. 1.6. Świadczenie usług rozwojowych Systemu, w maksymalnej liczbie do 100 godzin zegarowych w okresie obowiązywania Umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną