„Konsultowanie opisów kwalifikacji ze środowiskiem branżowym – przygotowanie 88 recenzji w podziale na 7 części”.

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Badań Edukacyjnych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-180 Warszawa, ul. Górczewska
 • Telefon/fax: tel. 22 241 71 00 , fax. 22 241 71 11
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Badań Edukacyjnych
  ul. Górczewska 8
  01-180 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 241 71 00, fax. 22 241 71 11
  REGON: 17823500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibe.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Konsultowanie opisów kwalifikacji ze środowiskiem branżowym – przygotowanie 88 recenzji w podziale na 7 części”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zrecenzowanie 44 opisów kwalifikacji przez ekspertów z obszaru danej kwalifikacji - łącznie opracowanie 88 recenzji w podziale na 7 części (w formie formularzy recenzji przekazanych przez Zamawiającego) będących wynikiem indywidualnych konsultacji z ekspertami, w zakresie opracowanych opisów kwalifikacji rynkowych – po dwie recenzje dla każdej z 44 konsultowanych kwalifikacji. Recenzje będą dotyczyć informacji zawartych w formularzach opisów kwalifikacji przygotowanych przez Zamawiającego. Zamówienie będzie realizowane w podziale na 7 grup tematycznych, z których każda stanowić będzie odrębną część zamówienia (poniższe numery stanowią numery części) przy czym Wykonawca (samodzielnie lub jako członek konsorcjum) może złożyć oferty na więcej niż jedną część. Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie dwóch recenzji do każdej z kwalifikacji wymienionych w poszczególnych częściach. Recenzje będą wynikiem indywidualnej pracy ekspertów w zakresie opracowanych (przekazanych przez Zamawiającego) opisów kwalifikacji rynkowych, wykonanej przy użyciu formularzy konsultacji (za recenzję uznaje się wypełniony formularz konsultacji).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32312210-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną