Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą dla budowli hydrotechnicznych znajdujących się na terenie działania Zarządu Zlewni w Białymstoku z podziałem na części

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. 223720260, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 223720260, , fax. -
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bialystok.wody.gov.pl/; https://wodypolskie.bip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą dla budowli hydrotechnicznych znajdujących się na terenie działania Zarządu Zlewni w Białymstoku z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zamówienie obejmuje : a) opracowanie operatów wodnoprawnych w zakresie usługi wodnej, tj. piętrzenia wód powierzchniowych budowlą piętrzącą i szczególnego korzystania z wód, tj. nawadniania gruntów rolnych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 t.j.) b) opracowanie instrukcji gospodarowania wodą na korzystanie z wód powierzchniowych za pomocą urządzeń do jej piętrzenia, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz.U.2019, poz. 1725), c) opracowanie projektu wniosku o wydanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie piętrzenia wody i zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą. 2. Zamówienie zostało podzielone na 4 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną