Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków i wzbogacenie oferty rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej

Gmina Gostynin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Gostynin
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 09-500 Gostynin, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 242 360 752, , fax. 242 360 769
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gostynin
  Rynek 26
  09-500 Gostynin, woj. mazowieckie
  tel. 242 360 752, , fax. 242 360 769
  REGON: 61101592200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminagostynin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków i wzbogacenie oferty rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Sierakówek, gm. Gostynin, dz. nr 163/2. Zakres robót budowlanych: Na parterze oraz częściowo na pierwszym piętrze części rozbudowywanej budynku zostanie wykonana sala gimnastyczna z zapleczem sportowym (magazynek sprzętu sportowego, pomieszczenie gospodarcze), z zapleczem higieniczno-sanitarnym (szatnie dziewcząt i chłopców, umywalnie dziewcząt i chłopców, WC dziewcząt i chłopców, WC dla osób niepełnosprawnych), z pokojem nauczyciela WF, z wentylatornią, z komunikacją. Na pierwszym piętrze oraz częściowo na parterze części rozbudowywanej i przebudowywanej budynku zostaną wykonane:4 sale dydaktyczne z zapleczem higieniczno-sanitarnym (szatnie dziewcząt i chłopców, WC dziewcząt i chłop-ców, WC dla personelu), z pomieszczeniem gospodarczym, z komunikacją. Sala gimnastyczna będzie wyposażona we wszystkie elementy wyposażenie warunkujące użytkowanie jej zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności: kosze do koszykówki, bramki do piłki ręcznej, siatka do siatkówki, drabinki gimnastyczne, piłkochwyty. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną