Udzielenie i dostarczenie gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań PAIH S.A. wynikających z umowy o dofinansowanie projektu Polskie Mosty Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-025 Warszawa, Krucza
 • Telefon/fax: tel. 22 3349800, 3349966, , fax. 223 349 999
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  Krucza 50
  00-025 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3349800, 3349966, , fax. 223 349 999
  REGON: 01297066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.paih.gov.pl/pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i dostarczenie gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań PAIH S.A. wynikających z umowy o dofinansowanie projektu Polskie Mosty Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i dostarczenie gwarancji bankowej, o której mowa w art. 81 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357) stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań PAIH S.A. wynikających z umowy o dofinansowanie projektu Polskie Mosty Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwój.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną