Utrzymanie obiektów piętrzących i wód na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-194 Warszawa, ul. Zarzecze
 • Telefon/fax: tel. +48(22)5870360, +48(22)5870360 , fax. +48(22)5870361
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  ul. Zarzecze 13 B
  03-194 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48(22)5870360, +48(22)5870360, fax. +48(22)5870361
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://warszawa.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie obiektów piętrzących i wód na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z obsługą i bieżącą konserwacją obiektów piętrzących (Część 1, Część 2 i Część 3), konserwacją obiektów piętrzących (Część 4) i utrzymaniem rzeki Wkry (Część 5) na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie. Obiekty piętrzące przewidziane do obsługi i bieżącej konserwacji, konserwacji oraz rzeka przewidziana do utrzymania, są zlokalizowane w czterech nadzorach wodnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części: Część 1-w Nadzorze Wodnym w Ciechanowie Część 2-w Nadzorze Wodnym w Działdowie Część 3-w Nadzorze Wodnym w Mławie Część 4 i Część 5-w Nadzorze Wodnym w Nidzicy Dla przedmiotowego zamówienia zostały sporządzone Opisy przedmiotu zamówienia. Dla każdego zadania wchodzącego w skład poszczególnych części zostały opracowane odrębne Opisy przedmiotu zamówienia zawierające informacje dotyczące szczegółowej lokalizacji, zakresu i warunków wykonania zamówienia, formularze cenowe i wycinki map poglądowych wskazujące lokalizacje poszczególnych zadań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danego zadania wchodzącego w skład danej części zamówienia zawierają Opisy przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90721800-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną