Świadczenie usług okresowych przeglądów, konserwacji i napraw instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz węzłów cieplnych i kotłowni

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-513 Warszawa, Alojzego Felińskiego
 • Telefon/fax: tel. 22 5618000, 5618017, 5618018, , fax. 22 5618093
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
  Alojzego Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5618000, 5618017, 5618018, , fax. 22 5618093
  REGON: 00000001021100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-wwarszawie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług okresowych przeglądów, konserwacji i napraw instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz węzłów cieplnych i kotłowni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: 1) usługa przeglądów okresowych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz węzłów cieplnych i kotłowni w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz budynkach podległych Jednostek na terenie województwa mazowieckiego (63 obiekty IAS) w podziale na 6 części w ujęciu terytorialnym – dwa przeglądy okresowe w okresie obowiązywania umowy. 2) wykonywanie bieżącej konserwacji, napraw/usuwania awarii instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz węzłów cieplnych i kotłowni w ww. budynkach. 1.1 Powyższe zamówienie obejmuje 63 jednostki skarbowe z terenu województwa Mazowieckiego zwane dalej „Urzędami”, jest podzielone na 6 części (jak wyszczególniono poniżej), których charakterystykę i lokalizację opisano w Załącznikach Nr 2 A i 2 B do SIWZ: 1) Część 1 – Rejon Warszawa 1 2) Część 2 – Rejon Warszawa 2 3) Część 3 – Rejon Siedlecki 4) Część 4 – Rejon Ciechanowski 5) Część 5 – Rejon Radomski 6) Część 6 – Rejon Płocki 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz jednostek z podziałem na 6 części zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Nr 2 A - Wykaz obiektów i instalacji oraz Nr 2 B do SIWZ - Charakterystyka obiektów do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50510000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną