Wykonanie ogrodzenia dla szkoły podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego
 • Telefon/fax: tel. +48224438048 , fax. +484438186
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ
  ul. ks. I. Kłopotowskiego 15
  03-708 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48224438048, fax. +484438186
  REGON: 01525966300082
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.praga-pn.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie ogrodzenia dla szkoły podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia dla Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.” 2. Zakres prac: a) Roboty przygotowawcze:  Uzyskanie Decyzji o zajęcie pasa drogowego.  Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy (ustawienie tymczasowego ogrodzenia).  Przygotowanie miejsca na przechowywanie materiałów. a) Roboty rozbiórkowe:  Rozebranie starego ogrodzenie, rozebranie istniejących fundamentów.  Rozbiórka nawierzchni chodnikowych w zakresie umożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia.  Demontaż stojaków rowerowych i przechowanie ich do ponownego montażu.  Rozebranie nawierzchni darni pod ułożenie płyt ażurowych pod stojaki rowerowe b) Roboty budowlane  Wykonanie podbudowy z chudego betonu grubości 10 cm,  Zastosowanie betonu C20/25  Wylanie ściany fundamentowej grubości 22 cm wraz z murkiem grubości 22 cm Zbrojenie ściany fundamentowej głębokość 1,0 m i murku wysokość ponad poziom terenu 0,5 m, po 4 pręty ø 12 mm, strzemiona ø 6 mm co 15 cm. Zastosować pręty rozdzielcze na łączeniu ściana fundamentowa murek. Murek obłożyć płytkami klinkierowymi.  Wykonanie izolacji bitumicznej gr 4 mm,  Zasypywanie wykopu gruntem żwirowym lub piaskowym  Montaż nowego ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi w śladzie starego ogrodzenia oraz furtki i bramy wjazdowej (załącznik nr 2 – wskazane miejsce, gdzie powinno znajdować się nowe ogrodzenie).  Nowe ogrodzenie powinno być nawiązaniem do istniejącego, które znajduje się od strony frontowej budynku od ul. Kawęczyńskiej, ( w załączeniu zdjęcie nr.1 – wygląd istniejącego ogrodzenia).  Utwardzenie nawierzchni pod stojaki rowerowe płytami ażurowymi, uzupełnienie ziemią i zasianie trawy.  Otworzenie nawierzchni chodnika po obu stronach ogrodzenia  Wywóz, utylizacja rozebranego ogrodzenia.  Uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego, terminy realizacji poszczególnych etapów oraz warunki wykonania i odbioru zamówienia określają: - Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do Ogłoszenia. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Wzór umowy –załącznik nr 3 do Ogłoszenia. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne a ich spełnienie jest obligatoryjne. 3. Przedmiar robót Przedmiar robót jest załączony jako materiał pomocniczy, stanowią element porządkujący w celu ułatwienia Wykonawcy kalkulacji ceny ofertowej (załącznik nr 5 do Ogłoszenia). Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnej wyceny ujmującej wszelkie koszty (wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi) związane z realizacją zadania, którego zakres jest opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w Specyfikacjach Technicznej Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. W oferowanej cenie należy uwzględnić wszelkie koszty robót koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej, rygory technologiczne i obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględnić wszelki opłaty , jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zadania. 4. Klauzula społeczna, o której mowa w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosował klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp i wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040). Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, inne szczegółowe postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących te czynności, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę przedmiotowych wymagań, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w: opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3. 5. Podwykonawcy 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację tych robót budowlanych. 3. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest ponadto zobowiązany do: a) poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach przedmiotowych danych. b) przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo znajdują się we wzorze umowy. 6. Ochrona danych osobowych 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, tym samym, dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 2) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celach związanych z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn. 3) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 7 do Ogłoszenia. 4) Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: a) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawe, otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, a w przypadku udostępniania protokołu z postępowania już zakończonego, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. b) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 5) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 2 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 2 powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 6) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego w trybie: art. 26 ust. 2, 26 ust.2f oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, b) Obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2, 26 ust.2f oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 7) W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta we wzorze wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7. Zasady przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 1) Treść wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (dalej wniosek) wraz z pozostałymi załącznikami, należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: http://www.praga-pn.waw.pl 2) Do wniosku należy załączyć: a) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 6 do Ogłoszenia b) Pełnomocnictwo - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem (składane z wnioskiem, jeśli dotyczy): - W przypadku gdy umocowanie osoby składającej wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawca, który składa wniosek za pośrednictwem pełnomocnika, winien dołączyć do wniosku, dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie odpowiednio do złożenia wniosku wraz z załącznikami, do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie trwania licytacji elektronicznej, do podpisania innych oświadczeń i dokumentów składanych w toku postępowania, do podpisania umowy. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu gdy uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych. - W przypadku Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu (np. spółki cywilne, konsorcja), którzy są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu albo do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. - Jeżeli osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie trwania licytacji elektronicznej będzie osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do składania ofert (postąpień) w trakcie licytacji elektronicznej. 3) Wykonawca winien umieścić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały. Opakowanie musi być opatrzone następującymi danymi: nazwą firmy albo imieniem i nazwiskiem, adresem siedziby albo miejscem wykonywania działalności (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) oraz nazwą zamówienia nadana przez zamawiającego. Wykonawca może dostarczyć wniosek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 4) Wniosek wraz z załącznikami musi spełniać następujące wymogi:  musi zostać sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem i opatrzony czytelnym podpisem. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby/-ób upoważnionej/-ych do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.  poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) we wniosku, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) wniosek,  dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę; w razie wątpliwości czy rozbieżności, za wiążące uznaje się wersję polskojęzyczną,  zaleca się ponumerowanie stron wniosku i wszystkich dokumentów załączonych do wniosku oraz połączenie ich w sposób trwały, 5) Z zawrtością wniosków wraz z załącznikami nie można się zapoznać przed upływem terminu do ich złożenia. 8. Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu dostępne na stronie Zamawiającego www.praga-pn.waw.pl: Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 – Wzór umowy, Załącznik nr 4 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Załącznik nr 5 – Przedmiar robót Załącznik nr 6– Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45342000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną