Wykonanie opracowania pn. „Projekt sprawozdania z realizacji dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w latach 2016 – 2020”

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat
 • Telefon/fax: tel. 22 583 88 28 , fax. 22 583 88 50
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 583 88 28, fax. 22 583 88 50
  REGON: 36318962500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgm.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie opracowania pn. „Projekt sprawozdania z realizacji dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w latach 2016 – 2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pn. „Projekt sprawozdania z realizacji dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w latach 2016 – 2020”. 2. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71313000-5 usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 71620000-0 usługi analizy 72320000-4 usługi bazy danych 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (po zawarciu umowy SOPZ będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy) oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71313000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną